Εργαστηριο

Υδρογεωλογίας

Το Εργαστήριο Υδρογεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο χώρο των επιστημών του νερού και διαθέτει ένα σύγχρονο και πλούσιο εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στις έρευνες του. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία στη χρήση του εξοπλισμού αυτού ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου υπάρχουν στην καρτέλα "Εξοπλισμός". Ειδικότερα οι υπηρεσίες που προσφέρονται σχετίζονται με την έρευνα και τον εντοπισμό των υδροφόρων οριζόντων, την προέλευση και την προστασία των υπόγειων νερών και τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Η συλλογή δεδομένων αφορά σε χρονοσειρές στάθμης, παροχής, φυσικοχημικών αναλύσεων και υδροχημικών παραμέτρων.

Μετά από 15 περίπου χρόνια λειτουργίας και εμπειρίας, στο τομέα των χημικών αναλύσεων, το εργαστήριο μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες προσδιορισμού ιχνοστοιχείων και βαρέων μετάλλων, σε δείγματα νερού και πετρωμάτων. Επίσης μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στον προσδιορισμό των ισοτόπων του υδρογόνου (D) και του οξυγόνου (18O) σε δείγματα νερού.

Στόχος του είναι να συμβάλει στην επιστημονική έρευνα, αλλά και στη γνώση γενικότερα της ποιότητας του περιβάλλοντος μέσω συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα. Ταυτόχρονα μπορεί να αναλάβει και να εκτελέσει με πολύ μικρό κόστος για εκπαιδευτικά ιδρύματα κυρίως αλλά και για ιδιώτες τις παρακάτω εργασίες για δείγματα νερού και πετρωμάτων:

 

Χημικοί Προσδιορισμοί

 

  

 

Αναλύσεις στοιχείων

Οι αναλύσεις που αναλαμβάνονται από το Εργαστήριο Υδρογεωλογίας ομαδοποιούνται όπως φαίνεται στη συνέχεια και στο κόστος για τη κάθε ομάδα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία.

  1. Ομάδα Α: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, Li, Mn, Pb, Rb, Sr, V, U, Zn, Se, Ni, Fe με τη μέθοδο ICP-MS.  Ryton nebulizer.
  2. Ομάδα Β: B, Ge, Mo, Re, Ti, W, Zr με τη μέθοδο ICP-MS. Ryton nebulizer.
  3. Ομάδα Γ1: (Ryton nebulizer) Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Sc, Tb, Th, Tm, Y, Yb (σπάνιες γαίες) με τη μέθοδο ICP-MS.
  4. Ομάδα Γ2: (Ultrasonic nebulizer) Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Sc, Tb, Th, Tm, Y, Yb (σπάνιες γαίες) με τη μέθοδο ICP-MS.
  5. Ομάδα Δ: Αναλύσεις των στοιχείων Na, K, Mg, Ca με τη μέθοδο AA.
  6. Ομάδα Ε: Ισοτοπικές αναλύσεις D και 18O σε δείγματα νερού.

 

Για τις αναλύσεις των πετρωμάτων η χώνευση των δειγμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους συνεργαζόμενους φορείς ή από το προσωπικό του Εργαστηρίου.

Χρόνοι παράδοσης: Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για όλες τις παραπάνω αναλύσεις και για 100 δείγματα ο χρόνος παράδοσης προσδιορίζεται σε 15 ημέρες μετά τη παράδοση των δειγμάτων στο Εργαστήριο.

 

Κανονισμός

Το Εργαστήριο Υδρογεωλογίας διέπεται από το "Κανονιστικό Πλαίσιο Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών" και τον "Κανονισμό Λειτουργίας" των Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών

 

  

Υποβολή Ενδιαφέροντος