Εργαστηριο

Υδρογεωλογίας

Το εργαστήριο Υδρογεωλογίας, έχει άμεση σχέση με τα παρακάτω μαθήματα

Υποχρεωτικά

 

Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία

Ν. Λαμπράκης,
Kαθηγητής
Ε' Εξάμηνο

Tο μάθημα «Εφαρμοσμένη Γεωλογία» έχει σχεδιαστεί ως κατ’ εξοχήν μάθημα εφαρμογής των γνώσεων της γεωλογίας για την αξιοποίηση υπόγειων νερών για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών. Πρόκειται για μάθημα ειδίκευσης, που στοχεύει στο να εξοπλίσει τον απόφοιτο του Τμήματος Γεωλογίας, σε συνδυασμό και με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο ίδιο αντικείμενο, με τα απαραίτητα εργαλεία για την επαγγελματική του αυτοδυναμία και την επιτυχή διεκδίκηση θέσης εργασίας, ιδιαίτερα αν (ο απόφοιτος) συμπληρώσει τις σπουδές του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος.

Σχετικά Αρχεία: (Θεωρία, Ασκήσεις)
 

Υδροχημεία

Ε.Ζαγγανά,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Δ' Εξάμηνο

Η απόκτηση δεξιοτήτων, που επιτρέπουν τον  προσδιορισμό και εκτίμηση της καταλληλότητας για διάφορες χρήσεις των υπόγειων νερών.

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία

Ν. Λαμπράκης, Kαθηγητής
Ε.Ζαγγανά, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΣΤ' Εξάμηνο

Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιαστεί ο απόφοιτος του Γεωλογικού Τμήματος με προσόντα και δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να αναλύσει τους μηχανισμούς ρύπανσης των υδροφόρων και να σχεδιάσει αποτελεσματικά τα μέτρα περιορισμού της ρύπανσης και απορρύπανσης. Πρόκειται για μάθημα ειδίκευσης, το οποίο αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις των φοιτητών σε μαθήματα “κορμού” όπως “Γεωχημεία”, “Υδρολογία”, “Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία” κ.ά.

Σχετικά Αρχεία: (Θεωρία, Ασκήσεις)

Επιλογής

 

Διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων στο Γεωλογικό Περιβάλλον

N. Λαμπράκης, Καθηγητής
Ε. Ζαγγανά, Επίκουρη Καθηγήτρια
Δ' Εξάμηνο

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση της απαιτούμενης θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την προστασία των υδροφόρων οριζόντων και του γεωλογικού γενικότερα περιβάλλοντος από τα στερεά και τα υγρά απόβλητα.

Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Πόρων

N. Λαμπράκης, Καθηγητής
Ε. Ζαγγανά, Επίκουρη Καθηγήτρια
Η' Εξάμηνο

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με τις μεθοδολογίες και τεχνικές ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων και προστασίας τους από περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.
 

Εκδρομές Μαθημάτων

Τα παραπάνω μαθήματα συμπληρώνονται και με ασκήσεις υπαίθρου, πιο συγκεκριμένα:
  • Στα πλαίσια του μαθήματος Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία του στ' εξαμήνου οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να μεταβούν για 2 ημέρες στην περιοχή Νομού Αχαΐας με τον Καθηγητή κ. Ν. Λαμπράκη.
  • Στα πλαίσια του μαθήματος Διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να μεταβούν για 1 ημέρα στο Μεσολόγγι-Τριχωνίδα με την Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Ζαγγανά.


Μεταπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών

Στα πλαίσια των μαθημάτων του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών αναλύονται οι μεθοδολογίες και τεχνικές διερεύνησης αποθεμάτων και ορθολογικής εκμετάλλευσης και διαχείρισής τους. Έμφαση δίνεται στους παράγοντες ρύπανσης – μόλυνσης και γενικότερης υποβάθμισης της ποιότητας των υπόγειων νερών καθώς και τις τεχνικές πρόληψης και αποκατάστασης – απορρύπανσης. Εξετάζονται ακόμη οι διεργασίες από περιβαλλοντικές επιδράσεις διαφόρων πηγών ρύπανσης (αστικές, βιομηχανικές, γεωργικές κ.λπ.), οι οποίες έχουν ως κύριο αποδέκτη τα υπόγεια νερά και δίνεται έμφαση στα κριτήρια και τις στρατηγικές επιλογής των θέσεων διάθεσης απορριμμάτων και αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.).